Scroll Top

Over de JPG

Op avontuur aan de Houtlaan!
Wij zijn een scoutingvereniging in Assen. Elke week is het weer een drukte van belang bij het scouting gebouw aan de Houtlaan. Wat ‘ze’ daar allemaal doen? Tja, kom daar maar eens een-twee-drie achter… Niet dat het er daar zo geheimzinnig aan toe gaat (je kunt er zo naar binnen lopen) maar bij Scoutinggroep de Johannes Post Groep (lees voortaan JPG), beleef je samen met jongens van je eigen leeftijd elke week een ander avontuur.

Avontuur? De één houdt van survival, de ander van fotografie of van sporten, kamperen, van internationale vriendschappen, theater maken of gezellig samen spelen. Maar wat is dat nou dat avontuur van Scouting? Een fantastische optelsom van al die dingen, en van nog veel meer leuke activiteiten! We zullen proberen een tipje van de sluier van de rijke wereld van scouting op te lichten…

De Johannes Post Groep (JPG) is een scoutingvereniging uit Assen. De JPG is in 1929 begonnen als een christelijke vereniging voor padvinders. Net als vroeger, kunnen alleen jongens lid worden van de Groep. De JPG bestaat op dit moment uit zes speltakken: de bevers, welpen, verkenners, rowans en de stam. Neem alvast eens een kijkje in Hotsjietonia (Bevers), het virtuele Hordehol, het digitaal Troeplokaal, de digitale Rowanruimte. Of neem een kijkje bij de stam (Anthonie van Diemenstam) of de het PAG (Post Anthoniaans Genootschap).

Denk je er over om lid te worden van de JPG? Dat kan! Op deze pagina vind je daar meer informatie over.

De Gouden formule van Scouting
Scouting heeft een gouden formule. Elke week zijn er over de hele wereld 32 miljoen Scouts actief binnen hun groep: spelenderwijs wordt de wereld verkend en ont­dekt. In ons land zijn er 1500 groepen die deze formule  hanteren. Niet voor niets komen zo’n honderdduizend kinderen elke week opnieuw met veel enthousiasme naar hun eigen Scoutinggroep. Ze komen af op het veelzijdige programma dat Scouting biedt.

Dat programma wordt week-in, week-uit in elkaar gezet door enthousiaste leiding. Die leiding kent de gouden formule. Op deze website verklappen we iets van het geheim van de Scouting formule waarvoor de eerste ideeën op schrift werden gesteld door Baden-Powell. Sindsdien is Scouting in haar meer dan 100-jarig bestaan steeds met haar tijd meegegaan!

Scouting is een organisatie met een ideologie
Scouting Nederland is de grootste jeugd-en jongerenorganistie. Eén op de tien Nederlanders is lid of  is ooit lid geweest. Als jeugdlid, of als kaderlid. Kaderleden bij Scouting zijn actief als direct-leidinggevenden in een groep, of als plaatselijk of landelijk bestuurder. Scouting heeft 125.000 leden, waarvan 25.000 kaderleden.
 
Scouting wil een bijdrage leveren aan een betere toe­komst, waarin mensen respect hebben voor elkaar en voor de omgeving waarin ze leven. Om dat te berei­ken moet je een beetje idealistisch zijn. En een gouden formule hanteren, want anders lukt het je niet. Die formule zit besloten in het spelaanbod van Scouting.

Een aanbod dat is afgestemd op het leeftijdseigene van kinderen. Het Scoutingprogramma wordt gekenmerkt door het vrije spel met veel activiteiten, met aandacht voor de eigen omgeving. De werkwijze van Scouting gaat uit van het principe ‘leren door zelf te doen’. Scouting is voor kinderen en jongeren een speelplaats om zichzelf te ontwikkelen.

Ieder mens speelt

Spelen is waardevol, hoe oud je ook bent. Als leiding­gevende bij  Scouting moet je niet alleen zelf kunnen spelen; je moet je ook kunnen verplaatsen  in de speel­wereld van de leeftijdsgroep waarvoor je verantwoor­delijk bent. Je moet kunnen meespelen, maar je moet vooral ook goed kunnen observeren. Vanuit het spel komen er veel signalen op je af, waarmee je het spel kunt sturen. Alle leidinggevenden krijgen te maken met het trainingsprogramma van Scouting. Er is een breed aanbod, van starttraining tot (jaarlijkse) vervolg­trainingen.

Bij Scouting win je elke week

Wat is de overeenkomst tussen Scouting en bij­voorbeeld, sport in clubverband? Er zijn regels, er is standaard-kleding, je beweegt heel veel… Maar daar houden de overeenkomsten wel zo’n beetje op. Het grote verschil zit ‘m in de variatie en wat nog veel belangrijker is: bij Scouting win je elke week!

Over Scoutinggroep: ‘de Johannes Post Groep’
Ook bij de Johannes Post Groep kennen we de gouden formule. We bieden dan ook elke zaterdag weer een nieuw avontuur, een nieuwe uitdaging en een flink brok gezelligheid! Als jeugdlid kun je al bij ons terecht als je vijf jaar oud bent. Je speelt dan mee met jongens van je eigen leeftijd in verschillende ‘speltakken’: De jongsten bij de Bevers. Daarna komen de Welpen. Ben je oud genoeg, dan mag je naar Verkenners, daarna naar de Rowans en uiteindelijk (als je 18 bent) naar de stam.

Of bij de leiding natuurlijk, want de vier eerstgenoem­de leeftijdsgroepen (‘speltakken’) hebben elk een vast leidingteam. Dit team vrijwilligers zorgt elke zaterdag weer voor een goed programma en een leuke sfeer.

De manier van leidinggeven is bij elke leeftijdsgroep weer heel anders. Omdat het vergroten van de zelfstandigheid van de jeugdleden een belang­rijke plaats inneemt bij het Scoutingspel. De opgroeiende jeugdleden kunnen steeds meer verantwoordelijkheid aan, en die krijgen ze ook. Het leidinggeven verandert hierdoor steeds meer in begeleiden. Uiteindelijk regelen de jeugdleden alles zelf.

Bestuur
De leidingteams worden ondersteund en begeleid door een groepsbegeleider, bijvoorbeeld als ze vra­gen hebben rondom kinderen, teamzaken, trainingen of het programma. De groepsbegeleiders maken deel uit van het bestuur van de groep. Het groepsbestuur draagt zorg voor de kaders van het Scoutingspel van de groep.

De materiële zaken, zoals het clubgebouw, en juridi­sche zaken zijn ondergebracht in een stichting en wor­den beheerd door het stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur is faciliterend aan de groep. De groep staat dan ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Twee besturen; wie is er dan de baas in de groep? Dat is de groep zelf. Alle leiding heeft, samen met de bestuursleden en oudervertegenwoordigers, zitting in de groepsraad. De groepsraad komt  in grote vorm twee keer per jaar  bij elkaar, en zo’n zes keer in kleine vorm, om het beleid van de groep te bepalen en beslissingen te nemen. De jeugdleden en ouders worden daarbij vertegenwoordigd door oudervertegenwoordigers.

Vrijwilligers
Scouting, en dus ook de JPG, draait met vrijwillig(st)ers. Op het Landelijk Service Centrum in Leusden en in een aantal regio’s werkt een aantal beroepskrachten, maar de overige 25.000 kaderleden zijn allemaal vrij-willig(st)er. Voor hen vormt Scouting een belangrijke vrijetijdsbesteding. Maar (bege)leider of bestuurslid bij een groep zijn betekent ook een stuk verantwoorde­lijkheid krijgen en hebben. Daarom hechten wij als groep groot belang aan de kennis en vaardigheden van ‘onze’ vrijwilligers.

Vandaar ook dat wij onze kaderleden stimuleren om de (vervolg)cursussen van Scouting die landelijk of regionaal worden aangeboden te volgen. Ook binnen de eigen groep proberen we zo goed mogelijk de beschikbare kennis en vaardigheden door te geven. Alle vrijwilligers van de Johannes Post Groep houden zich aan de gedragscode van Scouting Nederland.


Sta eens even stil

De JPG is ooit opgericht als groep met een Christelijke signatuur. Nu is de groep een plaats waarin kinderen en volwassenen samenwerken vanuit ver­schillende levensbeschouwingen. Het is een groep waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn en waarin iedereen zich thuis voelt.

Het resultaat is aandacht voor jezelf, voor je vrienden en je omgeving waarin je leeft. Het levensbeschouwelijke accent past prima binnen Scouting. Daarmee kan de groep net iets meer bieden. We proberen samen met de kinderen inhoud te geven aan het begrip ‘sta eens even stil’

Clubgebouw
Scoutinggroep de JPG heeft een eigen club­gebouw in Assen. Dit is een mooi en goed gebouw voor onze scouting- activiteiten. Het gebouw biedt, samen met het bos er omheen, heel wat mogelijkheden voor de groep.

Voor elke speltak is er een eigen lokaal met een bijpassende inrichting. Zo’n twee keer per jaar doen we een beroep op de ouders/verzorgers voor een klus/schoonmaakdag.  Hopelijk zien we u daar ook eens om ons te helpen

Activiteiten
Het brede aanbod van activiteiten voor de verschillen­de leeftijdsgroepen maakt het lastig om in een paar woorden te vangen ‘wat je bij Scouting doet’. Hoe ouder de speltak hoe moeilijker dat is, je bepaalt als jeugdlid immers steeds meer zelf wat er op het programma staat!

Natuurlijk zijn er regelmatig terugkerende vaste activi­teiten, maar voor de rest kan het alle kanten op. Sport en spel – zowel binnen als buiten – horen hier zeker bij, maar ook creatieve activiteiten zoals video, zeefdrukken, ‘n kijkdoos bouwen, foto’s maken en zelf afdrukken… En zoals je verderop kunt lezen neemt kamperen ook een belangrijke plaats in bij Scouting.

Regelmatig terugkerende activiteiten
Het overzichtje hieronder laat een aantal activiteiten zien die regelmatig op de agenda van de groep terug­keren:

  • augustus/september: start seizoen, overvliegen, Scout-in
  • oktober: herfstkampen (welpen en verkenners), Regio Scouts Weekend (Verkenners)
  • november: ExAct (Rowans)
  • december: sinterklaas, kerstviering
  • januari: Nieuwjaarsdiner Stam, boerenkoolmaaltijd verkenners
  • april: HIT (Hikes en Interesse­kampen)
  • mei/juni: Noordelijk Pinkster Kamp (NPK), seizoenafsluiting , grote schoonmaak, zomerkamp (eerste of laatste week zomervakantie)

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.